DOFINANSOWANIE

Wójt Gminy Gąsawa informuje o możliwości skorzystania z dofinansowania na wykonanie zabiegu kastracji/sterylizacji psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Gąsawa. Szczegółowe informacje oraz wniosek o dofinansowanie zabiegu uzyskać można w Urzędzie Gminy w Gąsawie w pokoju nr 8 lub pod numerem telefonu (52) 303 62 10.

Wójt Gminy Gąsawa

/-/ Błażej Łabędzki

WNIOSEK o dofinansowanie zabiegu kastracji/sterylizacji

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że zwołuję XXV sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 31 marca 2017 r. (piątek) o godz. 11:00 w sali „Stodoła” w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa o stanie bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Gąsawa.
  1. dyskusja,
 5. Informacja Komendanta Gminnego OSP z działalności za 2016 rok.
  1. dyskusja,
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 7. Sprawozdanie o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym oraz informacja z realizacji uchwał.
 8. Składanie wniosków i interpelacji.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2017 roku,
  2. dostosowania szkół podstawowych, gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
  3. określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gąsawa.
  4. ustanowienia roku 2017 na terenie Gminy Gąsawa Rokiem 790 Rocznicy Zjazdu Książąt Dzielnicowych w Gąsawie,
  5. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Gminnego Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok,
  6. wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok,
  7. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2021
 10. Raport Wójta z realizacji działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii za 2016 rok.
 11. Informacja Wójta Gminy Gąsawa o wykorzystaniu środków i realizacji zadań przez kluby sportowe z terenu gminy Gąsawa w 2016 roku (zgodnie z § 16 ust. 2 uchwały Nr XII/97/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 5 listopada 2015 r.)
 12. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone na sesji.
 13. Wolne głosy i wnioski
 14. Zakończenie

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik

 

pobierz