Informuję, że prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie dotacji na pokrycie kosztów demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest – głównie eternitu.

Osoby, które zamierzają w 2017 r. wymienić pokrycie dachowe z eternitu na inne, nie zawierające azbestu, lub dokonały tego już wcześniej i posiadają składowany eternit, mogą zgłosić się do Urzędu Gminy w Gąsawie (pokój nr 6), w celu wypełnienia stosownej deklaracji, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2017 r. Wnioski złożone po tym terminie, nie będą uwzględnione.

Dofinansowanie będzie wynosiło do 70% kosztów zadania. Pozostała część kosztów (przynajmniej 30%) właściciele nieruchomości będą zobowiązani do pokrycia we własnym zakresie.

Dofinansowaniu będą podlegały koszty demontażu pokryć dachowych i elewacji wykonanych z materiałów zawierających azbest, odbiór już zdemontowanych odpadów azbestowych, transport na składowisko odpadów niebezpiecznych i ich unieszkodliwienie. Do dofinansowania nie kwalifikują się natomiast koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego. Warunkiem skorzystania z dotacji, jest ujęcie danego obiektu, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest w Bazie Azbestowej i złożenie wniosku o dofinansowanie (deklaracji) wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Gminy Gąsawa do dnia 15.03.2017 r.

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy w Gąsawie Pan Tadeusz Gołębiewski, pokój nr 6, tel. (52) 303 62 23.

Wójt Gminy Gąsawa
/-/ Błażej Łabędzki

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję XXIV sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2017 r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali Gminnego Centrum Kultury "Stodoła" w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wystąpienie Powiatowego Lekarza Weterynarii na temat ptasiej grypy i afrykańskiego pomoru świń:
  1. dyskusja.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdania z działalności komisji stałych rady gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym oraz informacja z realizacji uchwał.
 7. Składanie wniosków i interpelacji.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie,
  2. sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu,
  3. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
  4. wyrażenia zgody na wszczęcie procedury ustanowienia sztandaru Gminy Gąsawa,
  5. wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami kolejnych umów najmu na okres do 3 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gąsawa,
  6. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie wsi Chomiąża Szlachecka, gmina Gąsawa,
  7. wskazania przedstawiciela do Rady Muzeum przy Muzeum Archeologicznym w Biskupinie,
  8. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy w Gąsawie na 2017 rok,
  9. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2017 rok.
 9. Odpowiedzi na wnioski interpelacje zgłoszone na sesji.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie
/-/ Mariusz Kazik  

UWAGA
JEŻELI JESTEŚ OFIARĄ PRZESTĘPSTWA

Prokuratura Rejonowa w Szubinie wraz z Ośrodkiem Zamiejscowym Prokuratury Rejonowej w Szubinie z siedzibą w Żninie informuje, że w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw przez 5 dni, tj. od 20 lutego 2017 r. do 24 lutego 2017 r. pełnione będą dyżury prokuratora.

Dyżury odbywać się będą w godzinach od 10:00 do 14:00 w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Szubinie przy ul. Ogrodowej 14 oraz Ośrodka Zamiejscowego w Żninie przy ul. Sądowej 2.

Wójt Gminy Gąsawa

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2017 roku.

Szczegółowe informacje dostępne tutaj.