Wójt Gminy Gąsawa
ogłasza
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku.

Szczegółowe informacje dostępne tutaj.

Wójt Gminy Gąsawa

zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w Komisji Konkursowej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadaniem członków Komisji jest uczestnictwo w posiedzeniach oraz ocena ofert złożonych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

2) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

4) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

5) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz.2190 i poz. 1629.);

6) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

7) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w pkt 1-32a ustawy;

8) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

9) ratownictwa i ochrony ludności;

10) promocji i organizacji wolontariatu.

Prosimy o zgłaszanie kandydatur do pracy w Komisji do dnia 8 lutego 2019 roku na formularzu. Formularz można dostarczyć:

- pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Gąsawa, ul. Żnińska 8, 88-410 Gąsawa

- osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Gąsawie.

Informujemy, że praca w komisji ma charakter społeczny.

Członkowie Komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi oferty w danym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, pracownikami, wolontariuszami, osobami spokrewnionymi, ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość.

W przypadku pytań proszę o kontakt pod nr tel. 52 303 62 25.

pobierz Formularz zgłoszeniowy

Wójt Gminy Gąsawa

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku.

Szczegółowe informacje dostępne tutaj.