TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Gmina Gąsawa - Urząd Gminy w Gąsawie z siedzibą w Gąsawie przy ulicy Żnińskiej 8.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane poprzez rejestrację i zapis obrazu z kamer systemu monitoringu, który jest realizowany w celu:
1) zwiększenia bezpieczeństwa jednostki oraz osób przebywających na jej terenie;
2) ograniczenia zachowań zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu;
3) wyjaśnienia sytuacji konfliktowych;
4) utrwalenia dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia ze szczególnym uwzględnieniem kradzieży oraz niszczenia mienia;
5) przeciwdziałania przypadkom naruszenia spokoju i porządku w miejscach publicznych, w tym zwłaszcza o charakterze chuligańskim.

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa oraz zgodnie z regulaminem monitoringu wizyjnego miejsc publicznych w Gminie Gąsawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni od monemtu utrwalenia obrazu. W przypadku, w którym nagrania obrazu będą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonycm na podstawie prawa lub administrator poweźmie wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, ww. termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Utrwalanie obrazu następuje automatycznie i jest realizowane całodobowo, dlatego przebywając w oznaczonym obszarze zostanie Pani/Pan objęta/y monitoringiem wizyjnym.