Gąsawa, dnia 18 listopada 2019 roku

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję XII sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 roku (wtorek) o godz. 10:00 w sali Gminnego Centrum Kultury "Stodoła" w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

       Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f  Ustawy dnia 13 września  1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019 poz. 2010) zadaniem gminy jest udostępnianie na stronie internetowej urzędu gminy lub w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne. Z uwagi na powyższe wypełniając ww obowiązek podaję informację o podmiotach odbierających odpady folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych:

KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie
z dnia 8 listopada 2019 r.
Na podstawie sprawozdania z badań próbki wody nr SB/123943/11/2019
z dnia 8 listopada 2019 r. pobranej z punktu monitoringowego
w Marcinkowie Górnym, gm. Gąsawa (woda dostarczana jest ze stacji uzdatniania wody w Złotnikach gm. Rogowo)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie
stwierdził
przydatność wody do spożycia z sieci wodociągowej
w Marcinkowie Górnym gm. Gąsawa.
Analiza wody wykazała, że jakość wody w zakresie mikrobiologicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie
/-/ Tadeusz Kosiara