pobierz ofertę

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

  1. Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 tys. zł.
  2. Zadanie publiczne będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
  3. Ponadto w danym roku kalendarzowym ta sama organizacja nie może otrzymać łącznie więcej niż 20 tys. zł z dotacji.

Tryb pozakonkursowy, czyli tzw. „małe granty" odbywa się na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę realizacji zadania publicznego składa sie na wzorze formularza zgodnym z rozporządzeniem z dnia 26 października 2018 roku w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego