Dnia 25 lipca bieżącego roku w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się uroczystość wręczenia umów o dofinansowanie 10 projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Środki trafią na przedsięwzięcia edukacyjne, wspieranie przedsiębiorczości oraz rozwój infrastruktury i oferty turystyczno-rekreacyjnej. Gmina Gąsawa otrzyma dofinansowanie w kwocie 42 326,00 zł na zadanie pn. "Promowanie Gminy Gąsawa poprzez opracowanie i druk przewodnika po turystyczno-przyrodniczych atrakcjach gminy wraz z wyposażeniem punktu informacji turystycznej na stacji kolejki wąskotorowej w Gąsawie".

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/32925-umowy-rpo-i-prow-edukacja-przedsiebiorczosc-i-infrastruktura

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
o upałach
Zjawisko: Upał
Stopień zagrożenia: 2
Obszar: powiaty: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski, żniński
Ważność: od godz. 13:00 dnia 27.07.2018 do godz. 20:00 dnia 29.07.2018
Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 19°C do 21°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Logo Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Gmina Gąsawa w ramach naboru RPKP.06.03.01-IZ.00-04-031/16 złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego w Gąsawie, na terenie działki nr 155/4 w obrębie ewidencyjnym Gąsawa". Głównym celem przedmiotowego projektu jest poprawa dostępu do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego, poprzez zwiększenie o 25 liczby miejsc przedszkolnych. Celami pośrednimi, które również uzasadniają potrzebę realizacji projektu są m.in.: podniesienie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników przedszkola (dzieci i pracowników), polepszenie sytuacji higieniczno-sanitarnej obiektu, podniesienie jakości świadczonych usług, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wobec tego, w ramach projektu przewidziano rozbudowę budynku Przedszkola Samorządowego w Gąsawie o dwie sale dydaktyczne wraz z pomieszczeniami przynależnymi, tj. szatnią, WC i pomieszczeniem komunikacji. Zakres projektu obejmuje również niezbędne prace adaptacyjne w części istniejącej. W efekcie realizacji powstaje obiekt, który zapewni możliwość objęcia edukacją przedszkolną większej liczby dzieci z terenu Gminy Gąsawa (zwiększenie możliwości o przyjęcie dodatkowo 25 dzieci).

W wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie, w dniu 28.06.2018 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Gąsawa, o dofinansowanie realizacji przedmiotowego zadania. Wartość projektu wg umowy to 724 876,93 zł, z czego wartość kosztów kwalifikowanych to 719 341,93 zł, a dofinansowanie pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 to 425 000,00 zł.

Dzięki podjętym przez Gminę Gąsawa oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego działaniom, zmierzającym do zwiększenia kwoty dofinansowania, w dniu 21.12.2018 r. został zawarty aneks o nr RPKP.06.03.01-04-0008/17-01, w którym wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej została zwiększona do wysokości 538 284,29 zł.

GALERIA ZDJĘĆ Z ROZBUDOWY

W dniu 8 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Helu odbyło się oficjalne podpisanie umowy partnerskiej między Gminą Miejską Hel, reprezentowaną przez Burmistrza Helu - dr. Klemensa Adama Kohnke, a Gminą Gąsawa, reprezentowaną przez Wójta Gminy Gąsawa - Błażeja Łabędzkiego. W uroczystości podpisania umowy o współpracy partnerskiej udział wzięli również: Przewodniczacy Rady Gminy w Gąsawie - Mariusz Kazik, Przewodniczący Rady Miasta Helu - Arnold Antkowski, przedstawiciele Urzędu Gminy w Gąsawie, Urzędu Miejskiego Helu, przedstawiciele radnych obu gmin oraz członkowie Stowarzyszenia Sympatyków Gąsawy, którzy w tym czasie przebywali na Helu na zorganizowanej wycieczce.

Więcej zdjęć dostępne tutaj

22 maja 2018 r. nauczyciele z Zespołu Szkół Niepublicznych w Gąsawie zorganizowali III Mistrzostwa Klas Mundurowych. Jest to od 2016 r. cykliczna impreza, która odbywa się pod hasłem „Sprawny jak Policjant, Żołnierz, dofinansowana w ramach zadania publicznego Starostwa Powiatowego w Żninie z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz dzięki środkom finansowym Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej.