Logo Funduszy Europejskich Polska Cyfrowa, Rzeczpospolitej Polskiej, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozowju Regionalnego

W związku ze zmianą wytycznych dotyczących kwalifikowalności osób uprawionych do skorzystania ze wsparcia w ramach programu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR i trwającą weryfikacją wniosku złożonego przez Gminę Gąsawa, uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców (rodziców/opiekunów prawnych uczniów, ubiegających się o komputery oraz osoby pełnoletnie, które złożyły oświadczenia we własnym imieniu) o konieczności dokonania niezbędnych uzupełnień, złożonych przez Państwa oświadczeń.

Wszystkie złożone oświadczenia, wymagają uzupełnienia o dokumenty poświadczające

Miejsce zamieszkania ucznia oraz szkołę do której uczęszcza:

 • kopia legitymacji szkolnej lub inny dokument potwierdzający uczęszczanie do szkoły
 • dokument potwierdzający zamieszkanie ucznia na terenie Gminy Gąsawa lub oświadczenie złożone przez rodzica/opiekuna prawnego lub osobę pełnoletnią – załącznik nr 1 lub nr 2

Stopień pokrewieństwa w linii prostej dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu (weryfikacja poprzez: odpisy aktów stanu cywilnego np.: odpisy aktów urodzenia, odpisy aktów małżeństwa, odpisy aktów zgonu) – załącznik nr 3

Fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej (PPGR), jeżeli nie złożono tych dokumentów wraz z wnioskiem o przyznanie grantu. Może to być np.:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR,
 • świadectwo pracy z PPGR,
 • umowa z PPGR,
 • legitymacja ubezpieczeniowa,
 • zaświadczenie z ZUS,
 • zaświadczenie z KOWR,
 • inne dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia

Fakt zamieszkania osoby pracującej w PPGR w miejscowości lub w gminie w której funkcjonowały PPGR. Może to być np.

 • kserokopia faktury za media,
 • kserokopia rachunku za śmieci
 • inne dokumenty potwierdzające fakt zamieszkania miejscowości lub w gminie w której funkcjonowały PPGR/ oświadczenie - załącznik nr 7

Potwierdzenie nie otrzymania na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy: Załącznik nr 4 lub nr 5

Klauzula o ochronie danych osobowych – załącznik nr 6

Wyżej wymienione dokumenty są niezbędne, aby uznać zasadność wsparcia dla uczniów polegającą na przekazaniu komputerów, pozyskanych przez Gminę Gąsawa w konkursie Granty PPGR – wsparcie rodzin popegeerowskich w rozwoju dla uczniów i stanowiącą warunek konieczny w ramach procedury uzupełniającej wniosek Gminy Gąsawa do instytucji weryfikującej.

Uzupełnienia ww. dokumentacji należy składać w wersji papierowej, w Urzędzie Gminy w Gąsawie, w nieprzekraczalnym terminie do 13 grudnia 2021 roku do godz. 12:00.

UWAGA! Należy dostarczyć gotowy komplet dokumentów, wraz z wszystkimi wymaganymi kopiami dokumentów. Niedostarczenie ww. dokumentów, będzie skutkowało OSTATECZNYM odrzuceniem wniosku o udzielenie wsparcia dla ucznia.

Przypominamy jednocześnie, że zakup sprzętu komputerowego odbędzie się wyłącznie po zakwalifikowaniu się gminy do uczestnictwa w programie i wyłonieniu wykonawcy odpowiedzialnego za realizację zadania.

Złożenie dokumentów niezgodnych z prawdą będzie skutkowało zwrotem otrzymanego wparcia oraz odpowiedzialnością karną.

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję XXXVI sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 23 listopada 2021 roku (wtorek) o godz. 9:00 w hali sportowej w Gąsawie przy ul. Leszka Białego 6 z następującym porządkiem obrad:

Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 19 listopada 2021 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali nr 15 Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Gąsawie z następującym porządkiem obrad:

Logo Krajowej Izby Kominiarzy

W związku ze rozpoczynającym się sezonem grzewczym 2021/2022 Prezes Krajowej Izby Kominiarzy przekazuje stosowny komunikat dotyczący podniesienia świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania pożarom sadzy w kominie i zatruciom tlenkiem węgla, zwanym potocznie czadem, a tym samym dla uniknięcia takich tragicznych zdarzeń.

K O M U N I K A T

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z koronawirusem punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji od dnia 8 listopada 2021 r. będą działać w powiecie żnińskim według następującego harmonogramu:

1Punkty w Janowcu Wielkopolskim i w Żninie:
poniedziałek - czwartek - telefonicznie i mailowo;
piątek - stacjonarnie.

2Punkt w Gąsawie:
wtorek - stacjonarnie.

3Punkt w Łabiszynie:
poniedziałek - środa i piątek - telefonicznie i mailowo;
czwartek - stacjonarnie.

Mieszkańcy powiatu żnińskiego, aby uzyskać bezpłatną poradę prawną muszą zarejestrować się dzwoniąc pod numer telefonu:
 (52) 303 11 00 wew. 57